Thomas Frank on Clinton's book & Nomiki Konst on Clinton's trolls+

Thomas Frank on Clinton’s book & Nomiki Konst on Clinton’s trolls